Všeobecné obchodné podmienky

Adresa našej webovej stránky je: https://www.bbevent.sk. Kontaktovať nás viete na kontakt@bbevent.sk

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.bbevent.sk je GAM Trade s.r.o., so sídlom Pörmöče 325, 92901 Malé Dvorníky, Slovenská republika, IČO: 46544526, DIČ: SK2023425767.  Zodpovedná osoba a kontakt: Ing. Gabriela Marczelová, e-mail: kontakt@bbevent.sk,
 2. Poskytujúci služby je GAM Trade s.r.o., so sídlom Pörmöče 325, 92901 Malé Dvorníky, Slovenská republika, IČO: 46544526, DIČ: SK2023425767.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.bbevent.sk  je GAM Trade s.r.o., so sídlom Pörmöče 325, 92901 Malé Dvorníky, Slovenská republika, IČO: 46544526, DIČ: SK2023425767.
 4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.bbevent.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.bbevent.sk, ktoré možno po dohode zakúpiť.
 7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.bbevent.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme GAM Trade s.r.o a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. 
 9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Článok II

Cena

Sme platcami DPH. Cena za služby sa fakturuje zákazníkovi prostredníctvom emailu.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za služby predávané prostredníctvom stránky www.bbevent.sk je možné platiť bankovým prevodom a platobnou kartou cez brány spoločnosti ComGate Payments, a.s.. Platobná brána umožňuje akceptovať online platby cez vyplnený objednávkový online formulár. Platby kartou prijímame cez karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro. Výhodou platby cez platobnú bránu formou platby kartou je okamžitý prevod zadanej platby. Všetky potrebné údaje nájdete na stránkach ComGate Payments,a.s.: www.comgate.cz/cez/platebni-brana

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).
 3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu kontakt@bbevent.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.
 4. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyšetrenie problému na e-mailovej adrese kontakt@bbevent.sk, ktorá je súčasne adresou technickej podpory.
 5. V prípade platenia platobnou kartou cez platobnú bránu ComGate payments, a.s., a v prípade vzniknutých problémov vie kupujúci tento problém vyriešiť priamo s ComGate payments a.s., Kontaktné údaje: ComGate Payments, a.s., Gočárova trída 1754/48 b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

  Článok VI.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII.

Garancia

 1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Za svoje produkty naša spoločnosť ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia kupujúci zistí, že tento produkt alebo služba nie je pre neho vhodná, bude mu vrátená plná suma, za ktorú produkt alebo službu kúpil.
 3. O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu kontakt@bbevent.sk spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade).
 4. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

Článok VIII.

Reklamačný poriadok

  1. Reklamácie sú vybavované elektronicky na kontakt@bbevent.sk, alebo poštou na adrese Pörmöče 325, 92901 Malé Dvorníky.
  2. Alternatívne riešenie sporov:
 • a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@bbevent.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 Článok IX.

Ochrana osobných údajov

 1.  Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ webovej stránky www.bbevent.sk neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

Článok X.

Zodpovednosť za obsah webu

  1. Webová stránka www.bbevent.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Článok XI.

            Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.07.2021.